วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ทำความเข้าใจ...พระไตรปิฎก...เบื้องต้นขั้นพื้นฐาน.......

- วินัยปิฎก ควบคุมพฤติกรรมทางกายกับวาจาให้อยู่..ให้เข้ากับสังคงได้อย่างลงตัว...ไม่ว่าท่านเป็นใคร....ก็ต้องรักษาตามระดับศีลของตนๆ

- พระสุตตันตปิฎก(พระสูตร) อย่าลืมว่า...พระพุทธเจ้าทรงแสดงส่วนใหญ่เฉพาะเจาะจงบุคคลให้บรรลุในพระธรรมนั้นๆ พระสัพพัญญุตญาณ...รู้ว่าบุคคลนั้นๆสั่งสมกรรมมาในทิศทางใด..ทรงแสดงธรรมนั้นเฉพราะบุคคลนั้นๆ ผลก็คือได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุไป...

แต่..เรานำพระสูตรมาใช้กันในลักษณะใดแบบใด...เช่น เกสปุตตสูตร ที่เราชอบพูดกันว่า...กาลามสูตรๆ ที่พระพุทธเจ้าเสร็จไปแสดงธรรมโปรดชาวกาลามนิคมหรือกาลามโคตร...เพราะเขามีความเห็นว่า..ใครๆมาแสดงธรรมก็ล้วนแต่พูดแต่ของตนถูกต้องของคนอื่นผิดหมดใช้ไม่ได้...พระพุทธเจ้าทรงแสดงฉีกแนวความคิดนั้น...ลงอย่างสิ้นเชิงด้วยการทรงชี้หลักความเชื่อ 10 ประการนั้น...แต่เราเอามาใช้กันอย่างไร..ใครที่ไม่มีหลัก...หลักหลวม..หลักลอย..หลักหลุด..หลุดหลัก...ว่า.....ท่านต้องมีหลักความเชื่อที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แบบนี้นะ..โดยไม่รู้เลยว่าคนนั้นเขารู้จักพระพุทธเจ้าหรือเปล่า...ทำความเคารพ..ศรัทธาในใจอย่างไร.....ผลออกมาคืออะไร? ขัดแย้งกัน...บางทีบางที่่...บางคน...รุนแรง...นอกจะไม่บรรลุแล้วยังลุโทสะอีกด้วย...

จำไว้..พระสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงไปตามอัธยาศัยการสั่งสมต่างกัน..ไม่เท่ากัน...ไม่ได้แสดงทั่วๆไป...สังเกต..พระพุทธเจ้าเคยไปแสดงสูตรนี้ซ้ำอีกไหม?..ที่ไหน?...กับใคร?...
เราเวลาเรียนรู้ศึกษาเอาไป...ต้องคัดสรรด้วยใจตนเองว่า...นิสัย อุปนิสัย วาสนาของตนๆ จริต(ชอบประพฤติ)ในทางใดมาเลือกน้อมนำพระสูตรนั้นไป...ที่คิดว่าเข้ากับเราได้...บางคนตนเองยังไม่เข้าใจเลือกให้ตนเอง...แถมชอบไปเลือกยัดเยียดให้คนอื่น...หลับตานึกภาพสิเป็นยังไง? แต่การแสดงธรรมไปตามหน้าที่..แต่เราก็ไม่ได้บังคับใครนี่ว่า...จะต้องถืออย่างนี้อย่างนั้น...แสดงเพื่อชี้ให้เขาเห็น...ให้เขาเข้าใจแล้วน้อมนำไปเองด้วยสติ-ปัญญาของเขา...พระสูตรจึงเป็นสิ่งที่ทุกๆคนต้อง...เรียนศึกษาให้เข้าใจแล้วน้อมนำไปเอง...ที่ซวยตอนนี้ก็คือ...ไม่มีพระพุทธเจ้าทรงรองรับ..ยืนยันด้วยพระพัญญุตญาณ(พระปรีชาหยั่งรู้ทุกสรรสิ่งทั้งปวงในอนันตจักรวาลที่นับประมาณไม่ได้)...เราเหมือนต้องลองผิดลองถูกกันเอง...แต่พระสูตรทุกๆพระสูตรพาเข้า.....

- พระอภิธรรมปิฎก กุศล อกุศล ที่ทุกๆท่าน...จะได้รับตอบแทนจากการ...คิด..พูด..ทำ...นั้น

อัพยากต...สภาวะพระอรหันต์คงไม่ต้องพูดถึง...เป็นหลัก......องค์ดำ.https://www.facebook.com/profile.php?id=100004752543663&hc_location=timeline

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น